Жовківська районна рада

Оголошення

 

Додаток № 2 до Положення про порядок проведення

конкурсного відбору та призначення  на посаду

керівників закладів загальної середньої  освіти

Жовківського району

 

 

                                                              Перелік питань

                на перевірку знань чинного законодавства України

 

Конституція України

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 5. Засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Україні (ст.15).
 6. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 7. Правовий порядок в Україні (ст.19)
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Права і свободи громадян України (ст.24)
 10. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства (ст. 26)
 11. Конституційне право на працю (ст. 43).
 12. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 13. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 14. Обов’язки громадянина України (ст.ст. 65-68).
 15. Державний бюджет України (ст. 96).
 16. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 17. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 18. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 19. Статус Конституційного Суду України (ст.147).
 20. Повноваження Конституційного Суду України (ст.150).

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюються  дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
 6. Антикорупційна політика (ст.18).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22).
 8. Обмеження щодо одержання  подарунків особам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
 12. Вимоги до поведінки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 37).
 13. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38).
 14. Поняття пріоритету інтересів осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 39).
 15. Поняття політичної нейтральності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 40).
 16. Поняття неупередженості осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 41).
 17. Поняття компетентності і ефективності професійної діяльності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 42).
 18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 19. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 66).
 20. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (ст.70).

Закон України «Про освіту»

 1. Право громадян на освіту (ст. 3).
 2. Види освіти (ст. 8).
 3. Складники освіти (ч. 1 ст. 10).
 4. Рівні повної загальної середньої освіти (ч.3 ст. 12).
 5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ч. 1 ст. 13).
 6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
 7. Інклюзивне навчання (ст. 20).
 8. Керівник закладу освіти (ст. 26).
 9. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27).
 10. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28).
 11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст. 29).
 12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30).
 13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст. 31).
 14. Категорії учасників освітнього процесу (ст. 52).
 15. Права здобувачів освіти (ч. 1 ст. 53).
 16. Обов’язки здобувачів освіти (ч. 3 ст. 53).
 17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч.1 ст. 54).
 18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч. 2 ст. 54).
 19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57).
 20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст. 76).

 

Закон України  «Про загальну середню освіту»

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2).
 2. Поняття загальної середньої освіта (ст.3).
 3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5).
 4. Здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 6).
 5. Заклад загальної середньої освіти (ст.8).
 6. Статус закладу загальної середньої освіти (ст. 10).
 7. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти (ст. 13).
 8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14).
 9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти (ст. 17).
 10. Порядок зарахування учнів (ст.18).
 11. Учасники освітнього процесу (ст. 19).
 12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст. 22).
 13. Педагогічні працівники (ст. 24).
 14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26).
 15. Атестація педагогічних працівників (ч.1, 2 ст. 27).
 16. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38).
 17. Управління закладу загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 39).
 18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст. 44).
 19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 45).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту (ст. 47).

 

Кодекс Законів про працю України

 1. Трудовий договір між працівником і роботодавцем (ст. 21).
 2. Строки трудового договору (ст. 23).
 3. Обов’язкові документи, які необхідно подати особі при укладенні трудового договору (ч. 2 ст. 24.).
 4. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27).
 5. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст. 29).
 6. Зміна істотних умов праці (ч.3 ст.32).
 7. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38).
 8. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працівника (ст. 39).
 9. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 1).
 10. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi (ст. 42).
 11. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу в день звільнення працівника       (ст. 47).
 12. Трудові книжки працівників (ст. 48).
 13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49 2).
 14. Неповний робочий час працівника (ст. 56).
 15. Тривалість щорічної основної відпустки (ст. 75).
 16. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки при звільненні (ч.1, 2 ст. 83).
 17. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях (ст. 121).
 18. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст. 147).
 19. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148).
 20. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184).

 

 «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки»

1.Чого має навчати Нова українська школа?

2.Що змінюється для учнів початкових класів в Новій українській школі?

3.Якщо порівняти ядро знань старого стандарту і нового – що з ним відбулося?

4.Що ви знаєте про затвердження типових освітніх програм для перших класів?

5 . Яка нова структура школи?

6. Що таке компетентності і скільки їх в НУШ?

7.  Скільки має бути навчальних осередків у першому класі і які (перечисліть)?

8.Яка головна ідея Нової Української школи і нового стандарту зокрема – навчання?

9. Які пріоритетні напрями розвитку освіти визначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні?

10.Назвіть стратегічні напрямки розвитку освіти,які закладено в Національній стратегії?

11.Які негативні фактори впливають на рівень освіти в Україні?

12.Які основні проблеми, виклики та ризики не дають можливості забезпечити нову якість освіти в Україні?

13. Які пріоритети для якісного прориву в загальній середній освіті передбачено Національною стратегією розвитку освіти в Україні?

14.За якими принципами формується галузь позашкільної освіти відповідно до Національної стратегії?

15.Які зміни в модернізації змісту освіти передбачено Національною стратегією розвитку освіти в Україні?

16.Які фактори сприяють адаптації до змін в освіті ?

17.Дайте визначення поняттю Нова Українська школа,її місії та візія?

18.Назвіть 7 навчальних зон в класі?

19.Розкрийте поняття «Освітня програма»

20.Розкрийте поняття «Профільне навчання в загальноосвітньому навчальному закладі»?

 

 

 

 

Голова секретаріату  сесії                                            Микола КОЖУШКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до Положення про порядок проведення

конкурсного відбору та призначення  на посаду

керівників закладів загальної середньої

 освіти Жовківського району

 

 

                                                            СИТУАЦІЙНІ  ЗАВДАННЯ

                                для проведення конкурсу на посаду директора

                                       загальноосвітнього навчального закладу

 

         1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. На Вашу думку, як Ви, як керівник, забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний морально-психологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?

2 . Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як керівника, з метою запобігти і не допустити його у педагогічному колективі.

 1. Дошкільна освіта має значний вплив на формування основ знань та виховання наймолодших громадян нашої держави. Зростання темпів народження створює потребу у забезпеченні дошкільною освітою, у створенні нових ДНЗ або додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Запропонуйте заходи щодо відкриття дошкільного навчального закладу у сільському населеному пункті, жителі якого звернулись до органу управління освітою.


4.  Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у комунальному навчальному закладі.

 1. Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації серед учнів вашої школи?
 2. Назвіть переваги та ризики, які  на Вашу думку, можуть виникнути в процесі проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

 

 

 

Голова секретаріату  сесії                                                                     Микола КОЖУШКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до Положення про порядок проведення

конкурсного відбору та призначення  на посаду

керівників закладів загальної середньої

 освіти Жовківського району

 

Критерії  оцінювання  знання законодавства,   ситуаційних завдань та презентації.

 Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу може  здійснюватися віде –або аудіофіксація процедури проведення конкурсу (перевірки знання законодавства, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення презентації), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу.законом.

 Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів секретар комісії оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

 У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

 Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену п.7 Положення, проходять перевірку знання законодавства.

Про дату та час, передбачений дл перевірки знання законодавства  всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, обраних ними(зазначається у заяві про участь у конкурсі), зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування.

Перевірка знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, антикорупційного та іншого законодавства. Перевірка знання законодавства кандидатами  відбувається під наглядом не менше трьох членів Комісії протягом 1(однієї)години.

Перед проходженням перевірки знання законодавства  кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 Під час  перевірку знання законодавства та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

 Під час проведення перевірки знання законодавства  кожен кандидат самостійно обирає питання    шляхом обрання екзаменаційного білета. Один білет включає   п’ять запитань із Переліку, затвердженого Додатком №1).

 За результатами перевірки знання законодавства  виставляються такі бали:

3 бали - кандидатам, які відповіли правильно  і повно на 5 питань білета;

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно  і повно на 3 питання білета;

1 бал -  кандидатам, які відповіли правильно  і повно на 2 питання білета;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 1 питання білета чи не надали правильної відповіді на жодне запитання.

 Кандидати, які за результатами перевірки знання законодавства  набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися на перевірку знання законодавства  не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

Кандидати, які набрали 1 , 2 або 3 бали, вважаються такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

Інформацію про результати перевірки знання законодавства  та кількість отриманих балів секретар комісії оголошує в присутності членів комісії та кандидатів. кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

Результати перевірки знання законодавства  секретар відображає у протоколі засідання  конкурсної комісії.

 Про дату і час  розв’язання ситуаційних завдань та презентації кандидатів інформують додатково.  Проведення розв’язання ситуаційних завдань та презентації кандидатів може відбуватись того ж дня, що і перевірка знання законодавства. 

   Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора загальноосвітнього навчального закладу.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань. Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається  конкурсною комісією. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.

Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають  бланки з розв’язаними ситуаційними завданнями секретарю комісії.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

 Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами  конкурсної комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання на засіданні відповідної комісії, яке є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні  конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до протоколу засідання комісії та повідомляються кандидатам.

 Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали  0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу- презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 Під час оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти  кандидатам виставляються такі бали:

3 бали - кандидатам,  які склали професійний, фінансово обґрунтований, новаторський  план розвитку навчального закладу;. професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

2 бали - кандидатам, перспективний план яких відповідає   типовим планам органу управління у галузі освіти;

1 бал – кандидатам, перспективний план яких  мінімально достатній для функціонування  і розвитку навчального закладу;;

0 балів - кандидатам, перспективний план яких  мінімально достатній для функціонування  навчального закладу

 Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення  кожної презентації на засіданні  конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до протоколу засідання комісії та повідомляються кандидатам.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань, презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання .

 У разі коли два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою.

Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

 

Голова секретаріату  сесії                                                                                                                Микола КОЖУШКО

 

 

Оголошення.

Затверджено

Головою конкурсної комісії

М. Коваль

 

06.10.2020 року

 

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту

на посаду директора КУ «Жовківський Центр

 професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 

1. Якими нормативними документами гарантується громадянам  право на освіту в Україні?

2. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

3. Що входить в систему освіти?

4. Назвіть форми здобуття освіти відповідно до ЗУ «Про освіту»

5. Дайте характеристику спеціалізованій освіті в рамках ЗУ «Про освіту»

6. Хто має право на безоплатну освіту  

7. Перерахуйте інструменти освіти дорослих.

8.  Що має стати запорукою успіху Нової української школи? 

9.  Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

10. Які відмінності для адміністрації та педагогічних працівників у впровадженні НУШ?

11.Виховний процес , як невід`ємна складова освітнього процесу?

12. Учасники освітнього процесу у закладах освіти?

13. Розкрийте завдання загальної середньої освіти.

14. Організація навчального року та режиму роботи закладу загальної середньої освіти.

15.Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачено в НУШ?

16.  Що таке Державний стандарт в загальній середній освіті?

17.  Основні принципи та засади щодо проведення ЗНО?

18. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

19. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?

20. Що є підставою для утворення інклюзивного класу (групи) в закладі освіти?

21.Що означає поняття « академічна доброчесність»?

22.Що є головною метою діяльністю центру професійного розвитку педагогічних працівників?

23.Яка мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?

24. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

25. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

26. Розкрийте мету та завдання позашкільної освіти.

27. Розкрийте мету та завдання дошкільної освіти

28. Завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників.

29. Управління та кадрове забезпечення центру.

30. Дайте опис штатному розпису центру професійного розвитку педагогічних працівників.

31.  Хто здійснює фінансування та контроль за роботою Центру?

32. Дайте пояснення що таке супервізія і супервізор.

33. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти.

34.Яке основне завдання центру?

35.Який один із першочергових інструментів для само оцінювання вчителя?

36. Що таке траєкторія педагогічного розвитку.

37. Хто затверджує статут Центру, штатний розпис закладу , графік роботи?

38.З яких джерел формується бюджет Центру?

39. Які послуги надаватимуть центри професійного розвитку?

40.Хто працюватиме у Центрах?

                                                                                     

                                                                                     ОГОЛОШЕННЯ

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренду нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Жовківського району, щодо яких надійшли заяви

 

Жовківська районна рада Львівської області оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Жовківського району:

 

- частина нежитлового приміщення, балансоутримувачем  якого є                КНП «Жовківська ЦРЛ» за адресою: Жовківський район, м.Жовква, вул.Львівська,15а, загальною площею 1,0 кв.м на першому поверсі (праве крило) будівлі поліклініки для розміщення кавового апарату, терміном на     2 роки 11 місяців. Вартість майна за незалежною оцінкою – 17 000 грн. без врахування ПДВ станом на 15.10.2019 року.

 

Заяви про оренду даного об’єкта  приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 80300, м.Жовква, вул.Львівська,40, Жовківська районна рада тел.(03252) 61-566, факс 22-193.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України " Про оренду державного та комунального майна".

 

 

Жовківська  районна  рада

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренду нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Жовківського району, щодо яких надійшли заяви

 

Жовківська районна рада Львівської області оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Жовківського району:

 

- нежитлові підвальні приміщення Жовківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, балансоутримувачем  яких є відділ освіти Жовківської райдержадміністрації за адресою: Жовківський район, м.Жовква, вул.Львівська, 37а, загальною площею 59,2 кв.м, для розміщення їдальні (кухні), яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи у навчальному закладі, терміном на 2 роки 11 місяців. Вартість майна за незалежною оцінкою – 437 000 грн. без врахування ПДВ станом на 24.09.2019 року.

 

- нежитлові підвальні приміщення в адмінбудинку Жовківської районної ради, балансоутримувачем  яких є Жовківська районна рада за адресою: Жовківський район, м. Жовква, вул.Львівська,40, загальною площею           49,0 кв.м , для розміщення їдальні (кухні), яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, терміном на 2 роки 11 місяців. Вартість майна за незалежною оцінкою – 301 000 грн. без врахування ПДВ станом на 24.09.2019 року.

 

Заяви про оренду даних об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 80300, м.Жовква, вул.Львівська,40, Жовківська районна рада тел.(03252) 61-566, факс 22-193.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України " Про оренду державного та комунального майна".

 

 

Жовківська  районна  рада

 

_________ 20181112063_________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про висновок з оцінки впливу на довкілля №20181112063

 

ПрАТ «Миколаївцемент» (юридична адреса: 81600, Львівська обл., Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, код ЄДРПОУ 00293025) інформує про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Продовження експлуатації (промислової розробки) Рава-Руського родовища з видобування спонголітів, придатних у якості сировини для виробництва цементу, що розташовується у Жовківському районі Львівської області»  і рішенням про провадження планованої діяльності – продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами від №1227 від 03.02.1998 р, який виданий Державною службою геології та надр України відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Міністерством екології та природних ресурсів України №7-03/12-20181112063/1 від 29.08.2019 р. Офіційне оприлюднення відбулося 30.08.2019 року в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/2063. Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності №20181112063.

 

Оголошення про проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу

І. Мета і завдання Конкурсу

1.1. Конкурс проводиться з метою виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентно спроможного випускника сучасної школи.

1.2. Завдання Конкурсу:

- виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

- визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;

- поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

 

Учасники конкурсу є загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області.

 

Матеріали для участі у конкурсі учасники Конкурсу подають до відділу освіти Жовківської  районної державної адміністрації за адресою м.Жовква вул..Є.Коновальця 4

Відповідальна особа М.Деревінська 0977982694

Термін подачі документів з 01.07.2019 по 15.07.2019 року включно.

 

 

VI. Умови участі в Конкурсі

Для участі в Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали:

- заява загальноосвітнього навчального закладу;

- опис проекту опорної школи (до 7 сторінок), яка відповідає вимогам Положення про освітній округ, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. .№79) зі змінами;

 - відео презентація школи на доступних носіях ;

- додаткові ілюстративні матеріали.

Матеріали Конкурсу повинні розкривати наступні складники:

- історична довідка опорної школи;

- концепція діяльності опорної школи;

- структура: опорна школа, філії;

- мета та завдання діяльності опорної школи;

- професійний рівень керівника опорної школи;

- якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 - перспективи профільного та поглибленого навчання;

- раціональність використання варіативної частини робочого навчального плану  у відповідності до профілю навчання;

- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- створення системи виховної роботи в школі;

- відомість про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи з інших населених пунктів району);

- вказати, з яких загальноосвітніх навчальних закладів реорганізованих, ліквідованих планується підвезення учнів до опорної школи;

- наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорних шкіл;

- наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

- матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць); внутрішні туалети.

 

Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1, шрифт Times New Roman. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 

 

 

 

22.05.2019 року

дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                                                                                              №20195223669

реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

                                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ

                    про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО«СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»

                                                          Код ЄДРПОУ - 22343338

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи:80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Львівська, 40

Поштова адреса:80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 8 «г»

Контактний телефон:(03252) 6-20-67

e-mаil: lubelya@ukrpost.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає у користуванні надрами для видобування кам’яного вугілля шахтою «Любельська» №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України.

З цією метою планується будівництво шахти «Любельська» №3 з підземного видобутку кам’яного вугілля.

Промислове освоєння шахти «Любельська» № 3 передбачено на 5 пластах, які мають витриману будову, прийнятну потужність, якісну характеристику вугілля.

Балансові запаси кам’яного вугілля поля шахти «Любельська» №3 затверджено протоколом ДКЗ № 3844 від 16 лютого 2017 року в кількості 123 853тис. т.

Шахтне поле розкривається двома центрально-подвоєними головним і допоміжним стволами діаметром у світлі 8 м, що проходяться до горизонту 930 м (абсолютна відмітка мінус 720 м).

Розкриття пластів проводиться з двох горизонтів 600м і 930 м. Капітальними виробками з приствольного двору горизонту 930 м проводиться безпосереднє розкриття пластів n8в, n7в і n7. З виробок приствольного двору горизонту 660 м східними магістральними виробками, що проводяться під кутом 3-9°, розкриваються пласти b1та n9 біля верхньої межі шахтного поля. Кількість магістралей – 3: відкотна, конвеєрна і вентиляційна. 2

Функції горизонтів розділені. Горизонт 660 м передбачається використовувати в основному для обслуговування очисних робіт і частково підготовчих робіт (проведення польових штреків цього горизонту), горизонт 930 м – для гірничопрохідницьких робіт по відтворенню лінії очисних вибоїв.

Охорона розкриваючих виробок – ціликами вугілля, що виключають шкідливий вплив очисних робіт, з подальшим їх відпрацюванням.

Система підготовки шахтного поля - панельна, система відробки - довгими стовпами по простяганню шахтного поля.

Механізація очисних робіт – механізовані стругові та комбайнові комплекси. Механізація підготовчих робіт – прохідницькі комбайни.

Видобуте вугілля направляється на переробку (збагачення) на збагачувальну фабрику шахти «Любельська» №1-2. Пуста порода від проходки польових виробок буде видаватись на поверхню і складуватись на плоскому породному відвалі.

Технічна альтернатива 1

Розкриття шахтного поля двома похилими стволами – головним і допоміжним – поперечним перерізом 23 м2, довжиною приблизно 3400 м кожен. Головний ствол обладнується стрічковим конвеєром і призначений для видачі рядового вугілля з шахти та відпрацьованого струменя повітря. Допоміжний ствол призначений для доставки персоналу, обладнання та матеріалів в шахту, подачі свіжого струменя повітря.

Розкриття пластів проводиться з приствольних дворів двох горизонтів 600м і 930м магістральними виробками, які ділять шахтне поле на дві панелі – північну і південну. Кількість магістралей на кожному горизонті – 3: відкотна, конвеєрна і вентиляційна.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Поле шахти розташоване в Південно-Західному вугленосному районі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну в центральній частині Любельської площі.

В адміністративному відношенні поле шахти «Любельська» № 3 розташоване на території Жовківського та Сокальського районів Львівської області України між селами Діброва, Піддовге та Волиця, на землях Хлівчанської та Домашівської сільських рад Сокальського району Львівської області України.

Проммайданчик шахти «Любельська» № 3, майданчик плоского породного відвалу, під’їзні автомобільні дороги до проммайданчика шахти і технологічна автомобільна дорога до плоского породного відвалу розташовані на землях Сокальського району Львівської області України.

Під’їзна залізнична колія до центрального проммайданчика проходить по землях Жовківського і Сокальського районів Львівської області України.

Територіальна альтернатива 1

Планована діяльність територіально прив’язана до меж Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України. Альтернатива не розглядається.

Територіальна альтернатива 2

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Освоєння запасів корисних копалин для забезпечення ресурсної бази України. Вугілля може використовуватися як висококалорійне енергетичне паливо та сировина для коксохімічної промисловості. Позитивний аспект – створення більше 3000 нових робочих місць, залучення кваліфікованих кадрів та зняття соціальної напруги в регіоні, пов’язаної із 3

 

закриттям шахт в Червоноградському гірничо-промисловому районі, забезпечення потреб населення послугами підприємства, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет у формі плати за користування надрами, податку на прибуток підприємства при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розміри шахтного поля складають: по простяганню – 4600-4900 м, по падінню – 4700-6300 м.

Ліцензійна площа складає 33,39 км2.

Глибина підрахунку запасів коливається від 683,2 м до 1069,4 м (абсолютні відмітки -517,5; -843,6 м).

Промислова вугленосність шахти «Любельська» №3 сконцентрована в відкладах бужанської світи серпухівського ярусу і морозовицької світи башкирського ярусу кам’яновугільної системи. Промислове значення відповідно до висновків проектних організацій мають пласти b1, n9, n8В, n7В, n7.

У тектонічному відношенні шахтне поле являє собою похилу синкліналь, обмежену з північного заходу двома зонами насувів. Внутрішня будова синклінальної складки ускладнена зонами поздовжніх скидів та дрібноамплітудних порушень. Синкліналь обмежена по крилах: на заході – Нестерівською і на сході Бутинь-Хлівчанською зонами насувів.

Вуглевміщуючі породи представлені аргілітами, алевролітами, пісковиками і вапняками.

Вугільні пласти і вміщуючі породи не є небезпечними по раптових викидах вугілля і газу.

Вугілля пластів не схильне до самозаймання.

Вугільний пил всіх пластів вибухонебезпечний.

Вугільні пласти схильні до гірничих ударів.

Температура гірничих порід очікується плюс 26-31 °С.

Поле шахти «Любельська» № 3 віднесене до другої групи за складністю геологічної будови відповідно до «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр».

Балансові запаси вугілля зосереджені у пластах b1, n9, n8в, n7в, n7 із середньою потужністю відповідно 1,23 м, 0,79 м, 0,85 м, 0,95 м, 1,29 м. Балансові запаси кам’яного вугілля поля шахти «Любельська» №3 затверджено протоколом ДКЗ № 3844 від 16 лютого 2017 року в кількості 123 853тис. т.

Проектна потужність шахти з видобутку рядового вугілля складає 4 млн. т на рік, з виробництва товарного вугілля - 3 млн.т на рік. Термін експлуатації шахти з врахуванням періоду виходу на проектну потужність та затухання виробництва складає 36 років.

Видобуток вугілля буде проводитись за допомогою сучасних високопродуктивних видобувних стругових та комбайнових комплексів вітчизняного та іноземного виробництва.

Напрямок використання вугілля шахти «Любельська» №3 – сировина для коксування і енергетики.

Порода від проходки гірничих виробок буде складуватись на плоскому породному відвалі, побудованому з сучасними методами захисту ґрунтів та ґрунтових вод від шкідливого впливу.

Довжина під’їзної залізниці від шахти «Любельська» № 1-2 до залізничної станції «Любельська» центрального проммайданчика шахти «Любельська» № 1-2 складає 16 км.

Передбачається будівництво під’їзних автомобільних доріг.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства. 4

 

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Мінімізація використання родючих земель при розміщенні технологічних споруд; зняття і збереження родючих ґрунтів при будівництві; гідрологічні вишукування, з метою забезпечення цілісності підземних джерел постачання питної води; прогнозування очікуваних деформацій земної поверхні та оцінка провалонебезпечності; виконання рекультивації ушкоджених земель після завершення відпрацювання запасів.

Щодо технічної альтернативи 1:

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат;

- повітряне середовище;

- водне середовище;

- геологічне середовище;

- земельні ресурси;

- рослинний та тваринний світ.

 

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 2

Альтернативи не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність полягає у користуванні надрами та видобуванні кам’яного вугілля шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України,належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 5

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 6

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами та видобування кам’яного вугілля шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України_____________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видається

Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до листа КНП «Жовківська центральна районна лікарня» №259/01-10 від 25.02.2019 року про потребу використання для власних цілей КНП «Жовківська ЦРЛ» приміщень, а саме:

- нежитлове приміщення, балансоутримувачем  якого є КНП «Жовківська ЦРЛ» за адресою: Жовківський район, м. Жовква, вул.Львівська,15а, загальною площею 20,0 кв.м , що розташоване на першому поверсі (праве крило) будівлі поліклініки для здійснення стоматологічної (медичної) практики, терміном на 10 років. Вартість майна за незалежною оцінкою – 201 000 грн. без врахування ПДВ станом на 11.02.2019 року.

- нежитлові приміщення, балансоутримувачем  якого є КНП «Жовківська ЦРЛ» за адресою: Жовківський район, м. Жовква, вул.Львівська,15а, загальною площею 39,9 кв.м , що розташовані на першому поверсі (праве крило) будівлі поліклініки для здійснення стоматологічної (медичної) практики, терміном на 10 років. Вартість майна за незалежною оцінкою – 389 000 грн. без врахування ПДВ станом на 11.02.2019 року та відповідно до рішення постійної комісії Жовківської районної ради з питань земельних відносин, комунального майна та містобудування від 25.02.2019 року, оголошення «Про намір передати нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Жовківського району», опубліковане на веб-сайті районної ради 14 лютого 2019 року вважати недійсним.

 

Жовківська районна рада

25.02.2019р.